BELEIDSPLAN STERK-STRONG

Algemeen

De stichting is opgericht op 12 oktober 2007 en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34284837. De statutaire vestigingsplaats is Amsterdam. De stichting houdt kantoor te Amsterdam.

Bestuur en directie

Directie: Sjieka van Rooijen

Bestuursvoorzitter, Hannah Freud

Penningmeester, Jolanda Netjes

Beleid:

STERK wil de verbindende schakel zijn in Nederland op het gebied van kinderrechten. Wij pakken de bewustwording van kinderrechten aan door studenten/kinderen zelf te stimuleren de kennis door te vertellen aan andere kinderen en kinderen te laten ervaren wat kinderrechten in de praktijk betekent.

Hiermee het bewustwordingsproces en de weg naar een vreedzame maatschappij geopend wordt en kinderen veilig kunnen opgroeien tot in de volwassenheid.

Om de doelstellingen te bereiken wordt o.a. jaarlijks het STRONG Project uitgevoerd. Dit in nauwe samenwerking met de opleiding Sociaal & Pedagogisch Werk van het Albeda College Rotterdam, Arminius debatcentrum Rotterdam, Erasmus Universiteit en Gemeente Rotterdam. Deze activiteiten bestaan onder andere uit het organiseren van:

  • Estafettemars voor de Rechten van het Kind door de stad Rotterdam.
  • Pep-rally, interne STRONG introductie 1ejaar S&W studenten Albeda
  • Debat manifestatie
  • Landelijke STRONG Kinderrechten Conferentie
  • Lesprogramma’s voor scholen.
  • Structurele en permanente samenwerking met het Albeda College Rotterdam versus het STERK-STRONG project die op het curriculum is opgenomen van de opleiding Sociaal en Pedagogisch Werk. Albeda vormt hierdoor een voorbeeld van good practise.
  • Toewerken naar verbreiding en implementatie van het STERK-STRONG project. Inmiddels is het estafettestokje overgenomen door ROC Nijmegen en Groningen van de opleiding PW (Pedagogisch Werker) en SW (Sociaal Werker) Met doorkijk binnen diverse overige opleidingen van het Albeda Collega en andere scholen. Belangrijk is hierbij dat alle Kinderrechten activiteiten jaarlijks terug komen met als ankerpunt 19 en 20 november waar vanaf en naar toe gewerkt kan worden. Hiermee blijft het onderwerp actueel en borgt continuïteit. M.i.v. augustus 2016 is Kinder-mensen rechten is een verplicht onderdeel van Burgerschap MBO opleidingen. STERK ziet hier kansen om het STRONG project hiermee aan te laten sluiten. Hierover zijn wij in gesprek met o.a. ministerie van VWS. STERK is een Non Profit Organisatie en richt zich op fondsen, gemeenten en overheid.

STERK stelt de kracht en het belang van de kinderen centraal en laat kinderen een actieve rol spelen. STERK maakt kinderen en jongeren bewust van de rechten van het kind, waarom deze rechten in het leven zijn geroepen en hoe je deze rechten in je leven-en als toekomstige professional betekenis kunt geven.

STERK alle rechten van het kind belangrijk vindt met extra aandacht voor Recht op Bescherming Tegen alle vormen van Geweld conform Artikel 19 van het IVRK. STERK lift hierop mee met het STRONG Project tijdens de Landelijke Week Tegen Kindermishandeling van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

STERK ziet het IVRK als een preventie programma in zichzelf. Waarin ruimte is voor het stimuleren van ethisch en kritisch denken, empathie, respect, solidariteit en bewustwording. Het bespreekbaar maken van moeilijke maatschappelijke thema’s tussen kinderen en jongeren. En hierdoor de dialoog aan kunnen gaan, zowel als peers onderling als gezamenlijk met de volwassenen-/leerkrachten. Belangrijk hierin is ook de kennis: bij wie, hoe en welke weg je naar hulp en ondersteuning kunt bewandelen

STERK wordt hierbij geholpen door professionele partners.

STERK biedt medewerkers een inspirerende omgeving en ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. STERK gaat ervan uit dat zij zelf het initiatief en verantwoordelijkheid nemen om deze ruimte te benutten.

Gezien de ontwikkeling van de stichting in de afgelopen jaren en de vruchtbare samenwerking met een groot aantal partners, verwachten wij dat de ontwikkeling van de stichting zich de komende jaren op dezelfde wijze zal voortzetten.

Beloningsbeleid

De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. Het bestuur van de stichting ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.